Systém elektroflotácie RED BOX

Systém elektroflotácie Red Box ponúka efektívne riešenie čistenia odpadovej vody, ktorá vzniká v rôznych priemyselných prevádzkach.

Elektroflotační systém RED BOX

Polutanty sú z vody vyzrážané pomocou elektrokoagulácie vo forme vločiek, ktoré sú z vody následne odfiltrované. V priebehu procesu je reaktor premiešavaný prebublávaním vzduchom, aby nedochádzalo k sedimentácii nerozpustných látok a aby bol celý reaktor dokonale homogenizovaný. V hornej časti reaktora je umiestnené sprchovacie zariadenie, ktoré kontroluje množstvo peny na hladine.

Typický reaktor obsahuje železné alebo hliníkové elektródy, prípadne iné typy elektród pre čistenie vody od špecifických polutantov. Po spustení procesu elektrolýzy dochádza k uvoľňovaniu iónov železa alebo hliníka z elektród a k následnej tvorbe vločiek, ktoré v sebe zachytávajú polutanty rozpustené v odpadovej vode. Vločky sú ďalej separované pomocou elektroflotácie alebo sedimentácie. Kal je potom čerpaný do komorového kalolisu, kde dochádza k odfiltrovaniu vločiek so zachytenými polutanty a k lisovaniu filtračného koláča. Výsledkom je čistý filtrát zbavený polutantov a kompaktný filtračný koláč, ktorý je jednoducho manipulovateľný. Množstvo filtračného koláča je menšie ako u chemických metód precipitácie.

Elektroflotační systém RED BOX

Elektroflotační systém RED BOX

Systém Red Box je vhodný najmä pre čistenie odpadových vôd obsahujúcich ťažké kovy, vodou riediteľné farby a atramenty, rozptýlené pevné a koloidné látky, oleje, tuky atď.

Typické aplikácie:

 • Výroba vodou riediteľných farieb
 • Odpadové vody z čistenia kontajnerov a barelov
 • Odpadové vody vznikajúce pri spracovaní kovov
 • Tlačiarenský priemysel používajúci vodou riediteľné farby a atramenty
 • Galvanovne

Výhody elektrokoagulačného zariadenia Red Box

 • Všetky komponenty zariadenia sú dodávané už inštalované a zapojené na plošine
 • Vysoká efektivita separácie pre určité polutanty v porovnaní s inými metódami
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Minimálne použitie chemikálií
 • Nízke nároky na obsluhu a údržbu
 • Malé množstvo filtračného koláča

Množství filtračního koláče při použití chemických metod precipitace


Množstvo filtračného koláča pri použití chemických precipitačných metód

Množství filtračního koláče při použití elektrokoagulace


Množstvo filtračného koláča pri použití elektrokoagulácie

Odpadní voda


Odpadová voda

Odpadní voda po elektro-koagulaci


Odpadová voda po elektrokoagulácii

Vyčištěná odpadní voda


Vyčistená odpadová voda

Ak chcete získať viac informácií o systéme Red Box, prosím kontaktujte nás tu.

Radi vám pripravíme kalkuláciu investičných a prevádzkových nákladov na čistenie odpadovej vody vo vašej prevádzke.